Lelkészbeiktatás (fotókkal)

Fotó: Telekes Tamás

 Egyházközségünkben lelkészbeiktatás történt most vasárnap, június 9-én. Bán Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese végezte az igei szolgálatot és a beiktatás aktusát. Áldásával kívánt lelkipásztorunk és gyülekezetünk számára eredményes munkát:

"... hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással." 2Tim 4,2

 

 

Pásztori üzenet [Jel 4-8,6]

 A Jelenések könyve Isten hatalmáról szól. De miért foglalkoztatta ez a kérdés ennyire János apostolt? Őt száműzték, a keresztyénséget minden oldalról támadták, a gyülekezeteket ellehetetlenítették a pogányok, a zsidók, és tulajdonképpen az egész akkori világ. Nehéz Istenre figyelni úgy, ha a körülmények másra mutatnak. Ahogy Péter a vízen járáskor, amikor a villámokat és a tengert figyelte, hirtelen süllyedni kezdett. Pedig előtte még bátran lépett ki a csónakból. Azonban minden kishitűségünk ellenére Krisztus még mindig Úr. János apostol is ezt tudatosítja olvasóiban.

Pásztori üzenet [XVII.] Jel 1-3

 Látomás, angyalok, mennyei trónus: a Jelenések könyvét olvassuk. Félreértett, méltatlanul mellőzött műremeke ez az Újszövetségnek. Miközben Krisztus királyi uralmát hirdeti és az ő dicsőségéről tanúskodik, kortársai számára ír olykor kijózanító őszinteséggel, máskor a fanatizmus határát súroló lendülettel. János szavai a ma embere számára is használható üzenetet hirdet: Krisztus akkor is a világ Ura, ha a világ ezt nem ismeri el.

Pásztori üzenet [XVI.] Józsué könyve

 Józsué könyve a Biblia azon ritka iratainak egyike, mely egy ember, egy vezető életén keresztül látja a kiválasztott néppel történt eseményeket. Az első fejezetben kapta megbízatását, az utolsó fejezetekben mondta búcsúbeszédét. A könyv egy életútról szól, mely bár nem tökéletes, mégis teljes.

Ezt az írást ezúttal nem naponkénti olvasásra ajánlom, hanem egészben, akár hetente újraolvasva, hogy megfigyelve a könyv összefüggéseit, Józsué életútjának folyamatait, megérthessük Isten üzenetét saját életünk alakulására nézve.

Pásztori üzenet [XV.] Júd

 Miként gondolkozzunk a hitetlenekről? És ha a gyülekezetünkben vannak? Vajon helyénvaló együtt úrvacsorázni azokkal, akik nem Krisztust tartják életük Urának? Júdás a hitetlen keresztyének ügyét vizsgálva levelében arra a határozott következtetésre jut, hogy az egyházban nincs helye hitetleneknek. De vajon mit tehet egy közösség, ha tagjai között vannak, akik nem Krisztus szerint élnek? Hogyan lehet rálépni a megtisztulás útjára közösségként és mit tegyen a keresztyén ember, ha azt érzi, már nem Krisztus vezérli az életét?

Pásztori üzenet [XIV.] Jn 18-19,37

 Jézus értünk vállalt áldozatához szenvedései is hozzátartoznak. A mai ember nem érti, hogy miért kellett mindezt elhordoznia Jézusnak. Pedig nyilvánvaló: ő nem csak halálában, hanem egész földi életében Isten bűn elleni haragját hordozta el. Jézus értünk szenvedett, hogy óemberünk vele együtt meghalhasson, így a tőle kapott új életben önmagunkat egészen neki szentelhetjük. Nagypéntek nélkül nincs feltámadás.

Pásztori üzenet [XIII.] Jn 17

 Jézus főpapi imádsága az Újszövetség legismertebb fejezete. Alapja számos tantételnek, válasz a legtöbb kérdésre, kételyre Jézussal kapcsolatban. De nem csak jelentős, nem csak hasznos, hanem élő Ige is, mely a legtisztább tanúvallomás Jézusról, a tanítványokkal való kapcsolatáról és az ő Atyjához fűzött szeretetéről. És aki mindezt leírta, elmondta, nagyon közel állt Mesteréhez. Jézus imádsága annak a tanítványnak is imádsága, aki fültanúja volt annak.

Pásztori üzenet [XII.] Jn 15-16

 Az Úr Jézus utolsó szavai tanítványaihoz a megmaradásról szólnak. Engedelmesség, szeretet és közösség igéi ezek. És bár másnap a tanítványok szétszéledtek, de Jézus szavai mégis együtt tartották őket. Nem dőltek be a hatalmasoknak, nem engedték magukat félrevezetni, ahogy Júdásnál történt. Ahogy a Mester parancsolta nekik, mindent úgy tettek.

Pásztori üzenet [XI.] Jn 14

 Isten szeretének leírása: Fiát adta értünk. A kereszt bizonyítja szándékát, hogy az embernek örök életet adjon. A világ pedig végre minden kétséget kizáróan megláthatta, hogy Isten szereti az ő teremtett világát. Sőt, nem csak szereti, de kész újjá is teremteni azt tanítványainak adott Lelke által. Tökéletes terv, minden a helyére került. A visszaszámlálás elindult. És bár még a tanítványok semmit sem értenek, de Jézus szavai biztosítják őket: Isten terve eléri célját.

Oldalak