Jöhetnek-e más felekezethez tartozók is?

Gyülekezetünkhöz tartoznak olyan családok is, amelyekben csak egy-két családtag református, de hol ebben, hol egy másik egyházközségben vesznek részt az istentiszteleten. Vannak olyan alkalmak is (pl. temetés, esküvő stb.), amikor más felekezethez tartozók is részt vesznek istentiszteltünkön, és ma már nem ritka az ökumenikus istentisztelt sem, amikor pl. reformátusok és katolikusok együtt állnak meg Isten előtt. Nem utolsó sorban vannak néhányan, akik nem tartoznak felekezetünkhöz, vallásukat szeretnék megtartani, a vasárnapi istentiszteletre mégis gyülekezetünkbe látogatnak el. Természetesen nincs semmi akadálya annak, hogy az istentiszteleti alkalmon nemreformátusok is jelen legyenek. Ez semmire nem kötelezi őket. Olykor mi is igyekszünk egyszerű liturgiánkat még követhetőbbé, érthetőbbé tenni (pl. vendégváró istentiszteletek).

Azt gondoljuk, hogy a Biblia útmutatása szerint az egyház (a hívő emberek közössége) nem választható külön felekezetek szerint, hiszen a Biblia maga sem tud több felekezetről, csak egy egyházról: a keresztyénségről. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy nemcsak egyféleképpen lehet keresni az Isten felé vezető utat. Ma már a több felekezet inkább színesíti a keresztyének világát. Szeretnénk megélni a testvéri közösséget, amely abban segít, hogy egymás hite által épülve és erősödve közelebb kerülhessünk Jézus Krisztushoz. Ezért nagy öröm, ha olyan keresztyének is ellátogatnak közösségünkbe, akik nem tartoznak egyházunkhoz, és véleményükkel segítik épülésünket. Ugyanakkor szomorúan vesszük tudomásul, hogy vannak olyan felekezetek, amelyek a kizárólagosság igényével, Isten népének többi tagját kirekesztve élik meg a hit örömét. Mi ebben nem kívánjuk példájukat követni!

Úrvacsorázhatnak-e a más felekezethez tartozók?

Látásunk szerint az úrvacsorai megterített asztal nem a lelkipásztor vagy egy-egy egyház tulajdona. Az a mindenható Istené. Éppen ezért sem jogunk sem lehetőségünk nincs olyan hívőket eltiltani az úrvacsorai közösség lehetőségétől, akik vallják Jézus Krisztus Isten voltát, és a maguk egyházának maguk is úrvacsorázó tagjai – reformátusok esetében a konfirmált és vallásukat rendszeresen gyakorló testvérek. Így mind az evangélikus, baptista, pünkösdista, római katolikus, metodista, ortodox stb. felekezethez tartozó testvéreket is szeretettel hívjuk és várjuk a megterített asztalnál.

Vannak azonban olyan vallások, amelyek a Biblia korában sem tartoztak volna az egyetemes egyházhoz. Így azokat a vallásokat, amelyek nem Jézus Krisztus szabadításában látják a valódi megoldást (pl. buddhisták, krisna tudatúak, hinduk, muszlimok stb.), fontosnak és értékeiket elismerésre méltónak tartjuk, de a keresztyének legmélyebb közösségét, az úrvacsorát nem tudjuk megosztani velük. Hasonlóképpen van ez azokkal a vallási közösségekkel, amelyek névlegesen a keresztyénséghez sorolják magukat, de annak teljes valóságát súlyosan eltorzítva tanítják: pl. nem vallják Jézus istenségét (Jehova Tanúi vagy unitáriusok stb.).

Akik nem akarnak úrvacsorázni, vagy nem vehetnek részt az úrvacsorai közösségben, nyugodtan megvárhatják helyükön az istentisztelet végét.