Adventi Ige-fonal 7.

Lukács evangéliuma 7. fejezet

 

Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük.

Adventi Ige-fonal 6.

Lukács evangéliuma 6. fejezet

Egyik szombaton gabonaföldeken ment át Jézus, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték: Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik: Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor megéhezett ő is meg azok is, akik vele voltak? Bement az Úr házába, elvette a szent kenyereket, és megette, sőt azoknak is adott, akik vele voltak; pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik: Az Emberfia ura a szombatnak.

Adventi Ige-fonal 5.

Lukács evangéliuma 5. fejezet

 

Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot.

Adventi Ige-fonal 4.

Lukács evangéliuma 4. fejezet

 

Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.

Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.

Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”.

Adventi Ige-fonal 3.

Lukács evangéliuma 3. fejezet

 

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

 

Adventi Ige-fonal 2.

Lukács evangéliuma 2. fejezet

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.

Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

Adventi Ige-fonal 1.

Lukács evangéliuma 1. fejezet

Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak.

Dicsőítő- és imaest a 23.zsoltár alapján

Mindenkit szeretettel várunk! Tervezett program:

18:00 – Köszöntés, közös imádság

18.15 – 1. rész: Istennel az életünk magaslatain
Énekek
Igemagyarázat, elmélkedés a Zsoltárok 23: 1-3 alapján (Riczuné Kiss Georgina, lelkipásztor)
Énekek
Kreatív imádság
Énekek

19:15 – SZÜNET
Szeretetvendégség, beszélgetés
Könybemutató – Ritter Ida: Nagyobb Ő című könyve (könyvvásárlási lehetőséggel)

Újraindulnak istentiszteleteink az imaházban

Örömmel adjuk hírül, hogy 2020. május 31-én, Pünkösd vasárnapján újraindulnak az istentiszteletek Imaházunkban.
Vasárnap délelőttönként 10 órától, az aktuálisan hatályban levő egészségügyi előírások betartása mellett várunk nagy szeretettel minden érdeklődőt! A teraszon elhelyezett székeken helyet foglalva is lehetőség lesz az istentiszteleti résztvételre. Megfelelő időjárás esetén a gyermekek számára az udvaron biztosítunk felügyeletet.

Oldalak